Начало / Правни услуги / Вещно право и строително право

Вещно право и строително право

1. ВЕЩНО ПРАВО И СТРОИТЕЛНО ПРАВО

1.1. ПРАВЕН АНАЛИЗ НА СОБСТВЕНОСТТА

1.2. КОНСУЛТАЦИИ ПО ВЕЩНОПРАВНИ ВЪПРОСИ: продажби, замени, дарения, учредяване на ограничени вещни права, обезпечения, завети и завещания, придобиване на собственост в резултат на публична продан, придобиване по давност, приватизация, реституция, договори за наем, аренда и др.

1.3. ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДОГОВОРИ за сделки с вещни права, за учредяване право на строеж срещу строителство, за покупка на обект в незавършена сграда; договори за строителство

1.4. КОНСУЛТ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ: при сключване на сделки с имоти; при участие на публична продан; покупка на ипотекиран имот и финансиране покупката на имот чрез ипотечен кредит

1.5. ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ:
1.Изготвяне на документи по управление на етажната собственост, включително сдружение на собствениците
2.Консултации и представителство относно събиране на дългове на собственици и обитатели в етажната собственост
3.Консултиране и юридическо обслужване на компании по управление на сгради в режим на етажна собственост и комплекси от „затворен тип”
4. Обжалване на решения на управителните органи на етажната собственост
5. Консултации по спорове между собственици, обитатели и трети лица.

1.6. ЗАЩИТА ПРЕД СЪД: при спорове за собственост върху недвижими имоти, за нарушени вещни права, защита и възстановяване на нарушено владение, съдебни делби, производства по сключване на окончателни договори, недействителност на сделки, разваляне на договори с вещни права и др.