Доклади


СПИСЪК НА ДОКЛАДИ НА НАУЧНИ КОНФЕРЕНЦИИ НА ДОЦ. Д-Р БИСЕРКА МАРИНОВА

1. Договаряне на ново строителство, Сборник доклади от конференция на тема: „Строително предприемачество и недвижима собственост“ на Икономическия университет, Варна, 2008

2. Нормативната уредба – елемент от променящата се среда на пазара на недвижими имоти в България като част от ЕС, Сборник доклади от конференция на тема: „Строително предприемачество и недвижима собственост“ на Икономическия университет, Варна, 2008

3. За отговорността на участниците при сключване на сделки с недвижими имоти, Сборник доклади от конференция на тема: „Строително предприемачество и недвижима собственост“ на Икономическия университет, Варна, 2009

4. Разплащанията – ключов момент за сигурността и прозначността при продажбата на недвижим имоти, Сборник доклади от научна конференция на УНСС, С, 2009

5. Новият закон за управление на етажната собственост и пазарът на недвижими имоти в България. Сборник доклади от конференция на на тема: „Строително предприемачество и недвижима собственост“ Икономическия университет, Варна, 2009

6. Новият Семеен кодекс и сделките с недвижима собственост, Сборник доклади от конференция на Икономическия университет, Варна, 2010

7. Нови правила за плащания и нови рискове при прехвърлителни сделки с вещни права, Сборник доклади от конференция на Икономическия университет, Варна, 2011

8. Ипотечното кредитиране и правоотношенията по сделки с вещни права, Сборник с доклади от научна конференция, Икономически институт, Варна, май 2012

9. Предизвикателства и проблеми пред професионалното управление на етажната собственост, доклад на научна конференция на УНСС, май 2012

10. Подобренията при развален договор между собственика на земята и строителя-суперфициар – Сборник с доклади от Международната научна конференция „Правото – изкуство за доброто и справедливото“, организирана от Юридическия факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ на 29 и 30.09.2012

11. Публично-частното партньорство – елемент от европеизацията на България – Сборник с доклади от научна конференция на Юридическия факултет на УНСС, октомври 2012

12. Изисквания към договорите за фасилити мениджмънт съгласно БДС № ЕН 15221-2, Сборник доклади от конференция на Икономическия университет, Варна, 2012

13. Строителството като елемент на продажбата на обекти в незавършена сграда – Сборник доклади от конференция на Икономическия университет, Варна, 2013

14. Продажба на обекти в незавършени сгради, Сборник с доклади от Научна конференция на тема „Бобчеви четения: правната наука в чест на юриста професор Стефан Бобчев”, Юридически факултет на УНСС, 17.10.2013

15. Националните обекти – правна рамка и практически въпроси – Сборник с доклади от Първа научно-приложна конференция „Управление на проекти в строителството”, УАСГ, 4-5.12.2014

16. Договорни отношения между брокер и клиент при сделки с недвижими имоти, сб. Доклади на научна конференция „Строително предприемачество и недвижима собственост“ на Икономическия университет, Варна, 28.11.2014

17. Общ преглед на нормативните ограничения върху собствеността на недвижимите имоти, сб. Доклади на научна конференция „Строително предприемачество и недвижима собственост“ на Икономическия университет, Варна, 27.11.2015

18. Банките в процеса на сключване на сделки с недвижими имоти, сб. Доклади на научна конференция „Строително предприемачество и недвижима собственост“на Икономическия университет, Варна, 25.11.2016

19. “Legal Survey When Investing In Condominium Building” , Сборник с доклади от VIII международна научна конференция „Икономиката в променящия се свят-национални, регионални и глобални измерения“ (ИПС-2017) ИУС – Варна, 12 май 2017 индексирана в SCOPUS и Web of Science

20. “Practical and Legal Issues of Management in “Gated” Compexes” Сборник с доклади от VII Международна научна конференция на младите учени, Пловдив, 15 – 16юни, 2017 г индексирана в SCOPUS и Web of Science

21. “Legal Relationships In Connection of Internal Borders Between Neigntboring Land Properties” Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция 75 години УАСГ, София, 1 – 3 ноември 2017

22. “Specific Features of the Sale of Real Estate by a Trader” Сборник с доклади от 32-ра международна научно-практическа конференция „Строително предприемачество и недвижима собственост“ – ИУС – Варна, 24.11.2017

23. “Comparative Legal Regime Of Contracts For The Use Of Agricultural Land” Сборник с доклади от 33-ра международна научно-практическа конференция „Строително предприемачество и недвижима собственост“ – ИУС – Варна, 24.11.2018

24. „Issues In Creation and Use Of Roads In Agricultural Areas”, в съавторство с доц. д-р Милена Мотева, Сборник с доклади от 19th International Multidisciplinary Scientific Geo Conference, индексирана в SCOPUS и Web of Science. К.к. Албена, от 28.06 до 7.07. 2019