Начало / Публикации / Списък с публикации

Списък с публикации

СПИСЪК НА НАУЧНИТЕ ПУБЛИКАЦИИ НА ДОЦ. Д-Р БИСЕРКА МАРИНОВА

І. Монографии:

1. „Как да печелим от сделки с недвижими имоти”, издателство „СИБИ” С.,2006.

2. Как да печелим от сделки с недвижими имоти – второ преработено и допълнено издание, издателство „СИБИ”, С., 2007.

3. „Сделките с имоти: права и отговорности“, С., 2009.

4. „Сделки с недвижими имоти. Строителство&Инвестиции, съавтор – разработен раздела „Нотариални производства при сключване на сделки с имоти”, С., 2007/2008.

5. „Сдруженията на собствениците в системата на управление на етажната собственост“, съавтор, разработена Глава първа: Правни основи на създаването, функционирането и прекратяването на сдруженията на собствениците, Варна, 2010г.

6. „Етажна собственост“ – С., 2013.

7. „Правни отношения при „ново строителство”, С, 2015

 

ІІ. Научни публикации в правни издания:

1. Нов регламент за управлението на жилищните комплекси от „затворен” тип”, сп. Правен свят, бр. 2/2011

2. Промени в практиката по използване на предварителни договори за продажба на недвижимо имущество, Сп. Собственост и право, Приложение към бр. 3/2011

3. Нерешени въпроси на комплексите от затворен тип след промените в Закона за управление на етажната собственост, сп. Собственост и право, бр. 11/2011

4. Промените в правния режим на общото събрание според последните изменения в Закона за управление на етажната собственост, Сп.Адвокатски преглед, бр. 10/2011

5. Сдружението на собствениците след измененията в Закона за управление на етажната собственост, сп. Собственост и право, бр. 2/2012

6. Представителството при етажната собственост, сп. Норма, бр. 3/2012

7. Практически въпроси за семейното жилище през време на брака, сп. Собственост и право, бр. 3/2012

8. За имуществената отговорност на собствениците в етажната собственост, сп. Адвокатски преглед, бр. 5/2012

9. За отговорността на органите за управление в етажната собственост, сп. Собственост и право, бр. 6/2012

10. Вещноправни последици на иска по чл. 216 от Данъчно-осигурителния кодекс при сделки с недвижими имоти, сп. Собственост и право, бр. 8/2012

11. Някои въпроси на франчайзинга – сп. Норма, бр. 10/2012

12. Практически въпроси на наследяването – сп. Собственост и право, бр. 1/2013

13. Наем на общи части в етажната собственост – сп. Общество и право, бр. 1/2013

14. Особености и възможни рискове при придобиване на недвижим имот чрез публична продан – сп. Собственост и право, бр. 4/2013

15. Възможни правни проблеми при покупка на имот на публична продан – сп. Собственост и право, бр. 5/2013

16. Предварителен договор и продажба на недвижим имот – сп. Собственост и право, бр. 7/2013

17. Права при недостатъци в строителството – сп. Норма, бр. 9/2013

18. Правни възможности при недовършена сграда – етажна собственост – сп. Общество и право, бр. 10/2013

19. Страните по предварителeн договор за продажба на недвижим имот – сп. Собственост и право, бр. 11/2013

20. Искът по чл. 19, ал. 3 от ЗЗД и предварителния договор за учредяване суперфиция срещу строителство – сп. Норма, бр. 11/2013

21. Сравнителноправен режим на търговските и облигационните договори за продажба на недвижими имоти – сп. Търговско и облигационно право, бр. 1/2014

22. За отговорността при неизпълнение и развалянето на договора при задължение за построяване на готови обекти – сп. Собственост и право, бр. 4/2014

23. За противопоставимостта на наемния договор срещу взискателя и приобретателя на имота – преглед на съдебната практика – сп. Собственост и право, бр. 9/2014

24. Възможни проблеми при сделки с имот, придобит при делба – сп. Норма, бр. 10/2014

25. Съдебно отстранение и подобрения при учредена суперфиция срещу построяване на готови обекти – сп. Собственост и право, бр. 9/2015

26. За мълчаливото съгласие при административните производства сп. Собственост и право, бр. 12/2015

27. Учредяване право на строеж срещу строителство при съсобственост – сп. Собственост и право, бр. 2/2016

28. Ползване на земята от собствениците на самостоятелни обекти в сграда – етажна собственост сп. Собственост и право, бр. 6/2016

29. Посредничество при сделки с недвижими имоти, сп. Норма, бр. 7/2016

30. Въпроси на обезпечаването на парично задължение чрез прдажбата на недвижим имот – сп. Норма, бр. 8/2016

31. Плащанията при продажба на вещни права върху недвижими имоти, сп. Собственост и право, бр. 10/2016

32. Устройствено-икономичести, правни и счетоводно-данъчни аспекти на правото на строеж. автор на глава втора, стр 77-94, Годишник на Икономически университет – Варна, 2016

33. Плащанията при продажба на вещни права върху недвижими имоти, сп. Собственост и право, бр. 10/2016

34. Въпроси на Павловия иск и изпълнителното производство, сп. Собственост и право, бр. 3/2017

35. За иска по чл. 19, ал. 3 ЗЗД и свързани с него въпроси на нищожността, Павловия иск и съдебното изпълнение, сп. Норма, бр. 2/2017

36. За тежестите върху недвижимите имоти, сп. Собственост и право, бр. 4/2017

37. Продажба на обекти в незавършено строителство, сп. Собственост и право, бр. 6/2017

38. Недействителността на решенията на общото събрание на етажната собственост в правната доктрина и съдебната практика, сп. Собственост и право, бр. 8/2017

39. Правен режим на терасата, сп. Собственост и право, бр. 1/2018

40. Някои правни въпроси на собствеността и другарството при недействителни сделки в съдебната практика, сп. Норма, бр. 6/2018

41. Правни отношения при довършване на сграда – етажна собственост , сп. Собственост и право, бр. 8/2018

42. Значение на посочената цена в нотариалния акт за покупка на недвижим имот, сп. Собственост и право, бр. 11/2018

43. Правен анализ на рисковете при сделки с имоти, сп. Собственост и право, бр. 4/2019

44. Рискове от недействителност на сделки с имоти при недееспособност и представителство, сп. Собственост и право, бр. 5/2019

45. Рискове от недействителност при имуществените отношения между съпрузи, сп. Собственост и право, бр. 6/2019

46. Рискове от недействителност при разпоредителни сделки с имоти, придобити по наследство, сп. Собственост и право, бр. 7/2019

47. Рискове за действието на сделки с имоти при неудовлетворени кредитори, сп. Собственост и право, бр. 8/2019

48. Рискове при разпоредителни сделки с имоти, придобити от търговец в несъстоятелност, сп. Собственост и право, бр. 9/2019

49. Рискове при разпоредителни сделки с имоти, свързани с учреден особен залог, сп. Собственост и право, бр. 10/2019

50. Рискове при разпоредителни сделки с вещни права в резултат на нарушения на нотариус, сп. „Собственост и право”, бр. 11/2019

51.Сделки с части от обекти и с несамостоятелни обекти, сп. Собственост и право, бр. 4/5/2020

52. Въпроси при извършване на строително-монтажни работи на общи части в сграда – етажна собственост в съдебната практика, сп. Норма, бр. 4/2020

ІІІ. Доклади на научни конференции:

1. Договаряне на ново строителство, Сборник доклади от конференция на тема: „Строително предприемачество и недвижима собственост“ на Икономическия университет, Варна, 2008

2. Нормативната уредба – елемент от променящата се среда на пазара на недвижими имоти в България като част от ЕС, Сборник доклади от конференция на тема: „Строително предприемачество и недвижима собственост“ на Икономическия университет, Варна, 2008

3. За отговорността на участниците при сключване на сделки с недвижими имоти, Сборник доклади от конференция на тема: „Строително предприемачество и недвижима собственост“ на Икономическия университет, Варна, 2009

4. Разплащанията – ключов момент за сигурността и прозначността при продажбата на недвижим имоти, Сборник доклади от научна конференция на УНСС, С, 2009

5. Новият закон за управление на етажната собственост и пазарът на недвижими имоти в България. Сборник доклади от конференция на на тема: „Строително предприемачество и недвижима собственост“ Икономическия университет, Варна, 2009

6. Новият Семеен кодекс и сделките с недвижима собственост, Сборник доклади от конференция на Икономическия университет, Варна, 2010

7. Нови правила за плащания и нови рискове при прехвърлителни сделки с вещни права, Сборник доклади от конференция на Икономическия университет, Варна, 2011

8. Ипотечното кредитиране и правоотношенията по сделки с вещни права, Сборник с доклади от научна конференция, Икономически институт, Варна, май 2012

9. Предизвикателства и проблеми пред професионалното управление на етажната собственост, доклад на научна конференция на УНСС, май 2012

10. Подобренията при развален договор между собственика на земята и строителя-суперфициар – Сборник с доклади от Международната научна конференция „Правото – изкуство за доброто и справедливото“, организирана от Юридическия факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ на 29 и 30.09.2012

11. Публично-частното партньорство – елемент от европеизацията на България – Сборник с доклади от научна конференция на Юридическия факултет на УНСС, октомври 2012

12. Изисквания към договорите за фасилити мениджмънт съгласно БДС № ЕН 15221-2, Сборник доклади от конференция на Икономическия университет, Варна, 2012

13. Строителството като елемент на продажбата на обекти в незавършена сграда – Сборник доклади от конференция на Икономическия университет, Варна, 2013

14. Продажба на обекти в незавършени сгради, Сборник с доклади от Научна конференция на тема „Бобчеви четения: правната наука в чест на юриста професор Стефан Бобчев”, Юридически факултет на УНСС, 17.10.2013

15. Националните обекти – правна рамка и практически въпроси – Сборник с доклади от Първа научно-приложна конференция „Управление на проекти в строителството”, УАСГ, 4-5.12.2014

16. Договорни отношения между брокер и клиент при сделки с недвижими имоти, сб. Доклади на научна конференция „Строително предприемачество и недвижима собственост“ на Икономическия университет, Варна, 28.11.2014

17. Общ преглед на нормативните ограничения върху собствеността на недвижимите имоти, сб. Доклади на научна конференция „Строително предприемачество и недвижима собственост“ на Икономическия университет, Варна, 27.11.2015

18. Банките в процеса на сключване на сделки с недвижими имоти, сб. Доклади на научна конференция „Строително предприемачество и недвижима собственост“на Икономическия университет, Варна, 25.11.2016

19. “Legal Survey When Investing In Condominium Building” , Сборник с доклади от VIII международна научна конференция „Икономиката в променящия се свят-национални, регионални и глобални измерения“ (ИПС-2017) ИУС – Варна, 12 май 2017 индексирана в SCOPUS и Web of Science

20. “Practical and Legal Issues of Management in “Gated” Compexes” Сборник с доклади от VII Международна научна конференция на младите учени, Пловдив, 15 – 16юни, 2017 г индексирана в SCOPUS и Web of Science

21. “Legal Relationships In Connection of Internal Borders Between Neigntboring Land Properties” Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция 75 години УАСГ, София, 1 – 3 ноември 2017

22. “Specific Features of the Sale of Real Estate by a Trader” Сборник с доклади от 32-ра международна научно-практическа конференция „Строително предприемачество и недвижима собственост“ – ИУС – Варна, 24.11.2017

23. “Comparative Legal Regime Of Contracts For The Use Of Agricultural Land” Сборник с доклади от 33-ра международна научно-практическа конференция „Строително предприемачество и недвижима собственост“ – ИУС – Варна, 24.11.2018

24. „Issues In Creation and Use Of Roads In Agricultural Areas”, в съавторство с доц. д-р Милена Мотева, Сборник с доклади от 19th International Multidisciplinary Scientific Geo Conference, индексирана в SCOPUS и Web of Science. К.к. Албена, от 28.06 до 7.07. 2019