Начало / Статии

Статии

СПИСЪК НА НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ В ПРАВНИ ИЗДАНИЯ НА ДОЦ. Д-Р БИСЕРКА МАРИНОВА

1. Нов регламент за управлението на жилищните комплекси от „затворен” тип”, сп. Правен свят, бр. 2/2011

2. Промени в практиката по използване на предварителни договори за продажба на недвижимо имущество, Сп. Собственост и право, Приложение към бр. 3/2011

3. Нерешени въпроси на комплексите от затворен тип след промените в Закона за управление на етажната собственост, сп. Собственост и право, бр. 11/2011

4. Промените в правния режим на общото събрание според последните изменения в Закона за управление на етажната собственост, Сп.Адвокатски преглед, бр. 10/2011

5. Сдружението на собствениците след измененията в Закона за управление на етажната собственост, сп. Собственост и право, бр. 2/2012

6. Представителството при етажната собственост, сп. Норма, бр. 3/2012

7. Практически въпроси за семейното жилище през време на брака, сп. Собственост и право, бр. 3/2012

8. За имуществената отговорност на собствениците в етажната собственост, сп. Адвокатски преглед, бр. 5/2012

9. За отговорността на органите за управление в етажната собственост, сп. Собственост и право, бр. 6/2012

10. Вещноправни последици на иска по чл. 216 от Данъчно-осигурителния кодекс при сделки с недвижими имоти, сп. Собственост и право, бр. 8/2012

11. Някои въпроси на франчайзинга – сп. Норма, бр. 10/2012

12. Практически въпроси на наследяването – сп. Собственост и право, бр. 1/2013

13. Наем на общи части в етажната собственост – сп. Общество и право, бр. 1/2013

14. Особености и възможни рискове при придобиване на недвижим имот чрез публична продан – сп. Собственост и право, бр. 4/2013

15. Възможни правни проблеми при покупка на имот на публична продан – сп. Собственост и право, бр. 5/2013

16. Предварителен договор и продажба на недвижим имот – сп. Собственост и право, бр. 7/2013

17. Права при недостатъци в строителството – сп. Норма, бр. 9/2013

18. Правни възможности при недовършена сграда – етажна собственост – сп. Общество и право, бр. 10/2013

19. Страните по предварителeн договор за продажба на недвижим имот – сп. Собственост и право, бр. 11/2013

20. Искът по чл. 19, ал. 3 от ЗЗД и предварителния договор за учредяване суперфиция срещу строителство – сп. Норма, бр. 11/2013

21. Сравнителноправен режим на търговските и облигационните договори за продажба на недвижими имоти – сп. Търговско и облигационно право, бр. 1/2014

22. За отговорността при неизпълнение и развалянето на договора при задължение за построяване на готови обекти – сп. Собственост и право, бр. 4/2014

23. За противопоставимостта на наемния договор срещу взискателя и приобретателя на имота – преглед на съдебната практика – сп. Собственост и право, бр. 9/2014

24. Възможни проблеми при сделки с имот, придобит при делба – сп. Норма, бр. 10/2014

25. Съдебно отстранение и подобрения при учредена суперфиция срещу построяване на готови обекти – сп. Собственост и право, бр. 9/2015

26. За мълчаливото съгласие при административните производства сп. Собственост и право, бр. 12/2015

27. Учредяване право на строеж срещу строителство при съсобственост – сп. Собственост и право, бр. 2/2016

28. Ползване на земята от собствениците на самостоятелни обекти в сграда – етажна собственост сп. Собственост и право, бр. 6/2016

29. Посредничество при сделки с недвижими имоти, сп. Норма, бр. 7/2016

30. Въпроси на обезпечаването на парично задължение чрез прдажбата на недвижим имот – сп. Норма, бр. 8/2016

31. Плащанията при продажба на вещни права върху недвижими имоти, сп. Собственост и право, бр. 10/2016

32. Устройствено-икономичести, правни и счетоводно-данъчни аспекти на правото на строеж. автор на глава втора, стр 77-94, Годишник на Икономически университет – Варна, 2016

33. Плащанията при продажба на вещни права върху недвижими имоти, сп. Собственост и право, бр. 10/2016

34. Въпроси на Павловия иск и изпълнителното производство, сп. Собственост и право, бр. 3/2017

35. За иска по чл. 19, ал. 3 ЗЗД и свързани с него въпроси на нищожността, Павловия иск и съдебното изпълнение, сп. Норма, бр. 2/2017

36. За тежестите върху недвижимите имоти, сп. Собственост и право, бр. 4/2017

37. Продажба на обекти в незавършено строителство, сп. Собственост и право, бр. 6/2017

38. Недействителността на решенията на общото събрание на етажната собственост в правната доктрина и съдебната практика, сп. Собственост и право, бр. 8/2017

39. Правен режим на терасата, сп. Собственост и право, бр. 1/2018

40. Някои правни въпроси на собствеността и другарството при недействителни сделки в съдебната практика, сп. Норма, бр. 6/2018

41. Правни отношения при довършване на сграда – етажна собственост , сп. Собственост и право, бр. 8/2018

42. Значение на посочената цена в нотариалния акт за покупка на недвижим имот, сп. Собственост и право, бр. 11/2018

43. Правен анализ на рисковете при сделки с имоти, сп. Собственост и право, бр. 4/2019

44. Рискове от недействителност на сделки с имоти при недееспособност и представителство, сп. Собственост и право, бр. 5/2019

45. Рискове от недействителност при имуществените отношения между съпрузи, сп. Собственост и право, бр. 6/2019

46. Рискове от недействителност при разпоредителни сделки с имоти, придобити по наследство, сп. Собственост и право, бр. 7/2019

47. Рискове за действието на сделки с имоти при неудовлетворени кредитори, сп. Собственост и право, бр. 8/2019

48. Рискове при разпоредителни сделки с имоти, придобити от търговец в несъстоятелност, сп. Собственост и право, бр. 9/2019

49. Рискове при разпоредителни сделки с имоти, свързани с учреден особен залог, сп. Собственост и право, бр. 10/2019

50. Рискове при разпоредителни сделки с вещни права в резултат на нарушения на нотариус, сп. „Собственост и право”, бр. 11/2019